Regulamin / Polityka prywatności


Zapraszamy do naszych oddziałów:

 • Kraków Długa 78
 • Kraków Miodowa 45
 • Słomniki Rynek 10

 • Pobierz aplikację lojalnościową i zdobywaj nagrody!

  Regulamin programu lojalnościowego „Lodziarnia Galicyjska”  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Lodziarnia Galicyjska” jest „Alta Saska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Kamienna 2, 30-001 Kraków,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS: 0000427509, NIP: 6793083649, o kapitale zakładowym 15 000,00 zł (Słownie: piętnaście tysięcy złotych), dalej -„Organizator”). 
  2. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez Organizatora w lodziarniach: Lodziarnia Galicyjska Cafe i Lodziarnia Galicyjska
  3. Program trwa od 01 03 2020 r. do odwołania.


  § 2. Definicje 

  1. Aplikacja  - mobilna aplikacja służąca korzystaniu z  konta Uczestnika.  
  2. Konto – konto Uczestnika w postaci zbioru danych i uprawnień w systemie teleinformatycznym Organizatora, tworzone po uprzedniej rejestracji Uczestnika
  3. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Lodziarnia Galicyjska”, którego zasady określa niniejszy Regulamin;
  4. Uczestnik – osoba spełniająca warunki udziału w Programie,  określone w niniejszym Regulaminie, która przystąpiła do Programu
  5. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Saldo– Punkty które zebrał Użytkownik w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych w Regulaminie.


  § 3. Uczestnictwo w Programie

  1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym czasie jego trwania.
  2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokona prawidłowej rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone Konto. Jedno Konto może być powiązane z jedną osobą fizyczną. 
  3. Konto umożliwia Uczestnikowi zapoznawanie się z informacjami o zasadach działania Programu, korzyściach, zebranych punktach i przysługujących nagrodach oraz sposobie ich odbioru
  4. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Aplikacji lojalnościowej, Użytkownik może rozpocząć zbieranie Punktów w Aplikacji lojalnościowej i wymieniać Punkty na kupony rabatowe dostępne w aplikacji oraz otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, np. gratisy lub rabaty.
  5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie
  6. Organizator świadczy nieodpłatnie usługę prowadzenia Konta Uczestnika, dla osób które dokonały prawidłowej rejestracji w Programie
  7. Uczestnik może w każdej chwili dokonać aktualizacji swoich danych, po zalogowaniu się do Konta.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, jeśli są one wynikiem podania przez Uczestnika błędnych danych lub nie zaktualizowania danych, które uległy zmianie.
  9. Uczestnik może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w formie jednoznacznego Oświadczenia przesłanego Organizatorowi poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie lub listownie na adres siedziby Organizatora, wskazany w Regulaminie, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy
  10. Uczestnik może w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować ze swojego konta Uczestnika poprzez powiadomienie Organizatora pod adresem email: powiadomienia@lodziarniagalicyjska.pl
  11. Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
  12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest naruszenie Regulaminu przez Uczestnika prowadzące do uzyskania nienależnej korzyści w Programie.


  § 4. Zasady gromadzenia Punktów przez Użytkownika

  1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych przez Organizatora.
  2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda nie mogą być przenoszone ani zużywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Użytkownika.
  3. Punkty przyznane w ramach Aplikacji lojalnościowej zapisywane będą do indywidualnego konta Użytkownika.
  4. Punkty przyznawane są za zakup  produktów w Lodziarniach Galicyjskich i Lodziarniach Galicyjskich Cafe
  5. Aktualny stan Salda wyświetlany jest na koncie Użytkownika w Aplikacji.
  6. Punkty przyznane w Aplikacji lojalnościowej można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
  7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
  8. Wymiana Punktów na Kupon rabatowy powoduje automatyczne pomniejszenie Salda Użytkownika, o liczbę Punktów przypisaną do Kuponu rabatowego.
  9. Użytkownik może wymienić Punkty na Kupony Rabatowe dostępne w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.
  10. Ilość potrzebnych Punktów do wymiany na Kupony rabatowe ustalana jest przez Organizatora
  11. Kupony rabatowe są dodawane i aktualizowane na bieżąco, w zależności od dostępności Produktów oraz akcji promocyjnych


  § 5. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Aplikacji lojalnościowej

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych promocji.
  2. Udział w dodatkowych promocjach jest dobrowolny.
  3. Użytkownikowi w ramach Aplikacji lojalnościowej mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści np.: gratisy, rabaty, zniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
  4. Organizator w ramach Aplikacji lojalnościowej może zorganizować dla Użytkowników konkursy z nagrodami oraz quizy i ankiety.
  5. Użytkownicy będą informowani o dodatkowych promocjach poprzez Aplikację lub/i drogą elektroniczną.
  6. Szczegółowe zasady dotyczące promocji dodatkowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.


  § 6  Aplikacja Mobilna 

  1. Aplikacja do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia mobilnego (smartfona) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS (wersja 11.0 lub nowsza) albo Android (wersja 6 lub nowsza). 
  2. Aplikację  można nieodpłatnie pobrać ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) lub ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).
  3. Korzystanie przez Uczestnika ze wszystkich opcji i funkcjonalności Aplikacji dostępne jest tylko po zalogowaniu. Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta oraz: uzyskać informacje o najbliższych miejscach  sprzedaży Lodziarni Galicyjskiej, godzinach otwarcia,  uzyskać poglądowe informacje o dostępności smaków, uzyskać informacje o oferowanych promocjach w wybranym miejscach sprzedaży, uzyskać informacje o zgromadzonych punktach i  i możliwości ich wymiany na nagrody.
  4. Do Aplikacji mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji Programu dla Uczestnika . 
  5. Ewentualne problemy techniczne związane z działaniem Aplikacji można zgłaszać na adres email powiadomienia@lodziarniagalicyjska.pl


  § 7. Postępowania reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu lojalnościowego można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub e-mailowo na adres:powiadomienia@lodziarniagalicyjska.pl
  2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w okresie od dnia rozpoczęcia Programu lojalnościowego.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, a także roszczenie Uczestnika.
  4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w niniejszym paragrafie formie nie podlegają rozpoznaniu.
  5. Organizator rozpozna reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od ich otrzymania.
  6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub korespondencją e-mail, o ile wyraził na to zgodę.

   
  § 8 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Alta Saska” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,   ul. Kamienna 2, 30-001 Kraków,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS: 0000427509,
  2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie.

   
  § 9 Postanowienia końcowe

  1.    Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
  2.    Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Aplikacji i Strony Internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie.
  3.   Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia; wydanie przez sąd lub organ władzy publicznej orzeczenia lub decyzji skutkującej koniecznością zakończenia Programu  lub wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjnej Organizatora. W takim wypadku Program ulega zakończeniu w terminie wskazanym w powiadomieniu o zakończeniu Programu podając termin zakończenia nie krótszym niż 30 dni  od daty powiadomienia,
  4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sądy powszechne
  6. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej ma stronie programu i w Aplikacji, a w wersji drukowanej w miejscach sprzedaży Lodziarni Galicyjskiej.

  Załączniki: